Ubytovací řád

Ubytovací řád

Definice
„Ubytovatel“
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, IČ 61384399, DIČ CZ61384399, pověřené pracoviště Správa účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 208, 130 00 Praha 3. Ubytovatele zastupuje vedoucí Koleje a jím pověření pracovníci/ce.

„Kolej“
budova ve správě Ubytovatele, kde je Host ubytovaný.

„Klient“
osoba, která má zájem o ubytování poskytované Ubytovatelem.

„Host“
ubytovaný Klient.

Následující pravidla a podmínky jsou platné pro všechny Klienty a Hosty.

1. Příjezd a odjezd
Klient je povinen zapsat se do hotelové knihy a okamžikem zápisu se stává Hostem. U hromadných výprav je možnost zapsat pouze vedoucího výpravy se současným založením seznamu dalších členů výpravy obsahující jejich jména a příjmení, datumy narození, adresy trvalých bydlišť a čísla občanských průkazů, případně čísla cestovních pasů. Okamžikem toho zápisu se vedoucí výpravy a členové výpravy uvedení na seznamu stávají Hosty. Vedoucí výpravy přijímá a zpětně odevzdá klíče od pokojů a ručí za dodržování Hotelového ubytovacího řádu všemi členy výpravy. V den příjezdu má Host právo používat pokoj od 14:00 hodin. V den odjezdu je Host povinen pokoj vyklidit do 10:00 hod. Neučiní - li tak, je Ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další noc. Při přihlašování k pobytu obdrží Host klíč od přiděleného pokoje.

2. Platba

Platba za ubytování probíhá prostřednictvím platební brány na webových stránkách www.hotelvse.cz, u ostatních rezervací je platba možná v hotovosti nebo platební kartou na recepci nebo prostřednictvím daňového dokladu (faktury) vystavého ubytovatelem. Ubytování lze poskytnout také na základě ubytovacího poukazu cestovní kanceláře.

3. Klíč
Při odchodu z pokoje je každý Host povinen zhasnout světla, uzavřít okna a dveře na balkon, pokoj uzamknout. V případě odchodu z Koleje musí být klíč odevzdán na vrátnici (recepci). Klíč od přiděleného pokoje obdrží Host na vrátnici (na recepci) příslušné Koleje. Host je povinen se na požádání prokázat svým občanským průkazem nebo cestovním pasem.

4. Elektrické spotřebiče
Host nesmí připojovat do elektrické sítě Koleje vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů osobní potřeby, jako jsou notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, digitální fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a osobní hudební přehrávače.

5. Návštěvy
Návštěvy na pokojích lze přijímat v době od 6:00 do 22:00 hod. Návštěvník se musí ohlásit na vrátnici (recepci), předložit svůj občanský průkaz nebo cestovní pas a zapsat se do knihy návštěv.

6. Noční klid
Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 6:00 hod ráno. Hosté jsou povinni v této době zachovávat klid.

7. Děti
Osoby do 10-ti let věku musí být po celou dobu pobytu pod dozorem dospělého Hosta.

8. Odpovědnost Hosta
Host zodpovídá za škodu vzniklou na přidělených pokojích, na nábytku, inventáři a vybavení. Host je povinen na požádání uhradit Ubytovateli částku potřebnou k uhrazení škody plus 500 Kč za administrativní výlohy.

9. Odpovědnost Ubytovatele
Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány Ubytovateli nebo některému z pracovníků Ubytovatele. K uložení cenných věcí (např. peníze, doklady, šperky apod.) je Klient povinen použít trezor, který je umístěn v každém pokoji. Cenné věci, které nelze kvůli rozměrům uložit do tohoto trezoru, může Klient využít pro jejich uložení trezor recepce hotelu, která klientovi vystaví doklad o převzetí. Hotel neodpovídá za ztrátu cenností, které nebyly takto uloženy.

10. Zvířata
V prostorách Koleje není Hostům dovoleno přechovávat jakákoliv zvířata.

11. Ostatní povinnosti Hosta
V pokoji a v prostorách Koleje nesmí Host přemísťovat nábytek, zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

12. Porušení hotelového ubytovacího řádu
Host je povinen dodržovat tento Hotelový ubytovací řád. V případě jeho porušení nebo porušení zásad občanského soužití, má vedoucí Koleje právo i před uplynutím sjednané doby zrušit ubytování bez náhrady.

13. Kontakt
Případné stížnosti, přání či požadavky týkající se Ubytovatele lze během doby pobytu uplatňovat buď u vedoucí Koleje nebo na vrátnici či recepci příslušné Koleje, aby záležitost mohla být vyřízena okamžitě.